top of page

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

HIT ENTERTAINMENT GROUP
SANATÇI ADAYLIĞI, DİJİTAL DAĞITIM VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

(bundan sonra ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır)

1.Taraflar

a)  Ahmet Akınsel - HİT ENTERTAİNMENT GROUP (daha sonra ‘’HİT ENTERTAİNMENT GROUP’’ olarak anılacaktır.)

b)  ‘’Hit Entertainment Group (www.hitentertainmentgroup.org) internet sitesine üye olan

İNTERNET KULLANICI/SANATÇI ADAYI (daha sonra ‘’Üye” veya ‘’Taraflar’’ olarak anılacaktır.)

 

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Ahmet Akınsel’in kurduğu ‘’Hit Entertainment Group’’, internet sitesi ‘’www.hitentertainmentgroup.org’’a üye olma ve orada bulunan hizmetlerden Online Music Distribution (Müzik Dağıtım) hizmeti kapsamında dijital platformlarda satışa açmak istediği yapımların dijital platformlar ve internet sisteminde, bu ve buna benzer platformlarda HİT ENTERTAİNMENT GROUP tarafından satışa sunulması, dağıtılması ve buna bağlı hususların düzenlenmesi, PROMEDYA hizmeti kapsamında dijital pr çalışmalarının yazılı, görsel ve işitsel olarak dijital platformlarda yayınlanıp dağıtılması, Sound Design hizmeti ile üye tarafından gönderilen ses dosyalarının mix mastering yapılarak işlenmesi işbu sözleşmenin konusunu ve üyenin bu hizmetlerden faydalanma şartlarının belirlenmesini teşkil eder.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.hitentertainmentgroup.org internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Üye, Hit Entertainment Group tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Hit Entertainment Group’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Hit Entertainment Group’un sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.3. Üye www.hitentertainmentgroup.org internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

3.4. Üye, www.hitentertainmentgroup.org internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.5. HİT ENTERTAİNMENT GROUP internet sitesinde (www.hitentertainmentgroup.org)

üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Hit Entertainment Group ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Hit Entertainment Group’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.6. Hit Entertainment Group üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.hitentertainmentgroup.org internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Hit Entertainment Group’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Hit Entertainment Group’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Hit Entertainment Group’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.9. Hit Entertainment Group’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Hit Entertainment Group’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.10. www.hitentertainmentgroup.org internet sitesi yazılım ve tasarımı Hit Entertainment Group mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

3.11. Hit Entertainment Group tarafından www.hitentertainmentgroup.org internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 3.12. Hit Entertainment Group üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Hit Entertainment Group’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Hit Entertainment Group web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.13. Hit Entertainment Group web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Hit Entertainment Group web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.14. Hit Entertainment Group, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Hit Entertainment Group web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.


3.15. Hit Entertainment Group üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her, zaman değiştirebilir güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.


3.16. Üye, Hit Entertainment Group’un sunduğu ‘’PROMEDYA’’ hizmetinden yararlanması durumunda Facebook, Twitter, Youtube, Instagram vb. her türlü sosyal medya mecralarına yönelik üretilen tüm hesapların ve içeriklerin Hit Entertainment Group tarafından yönetilmesini, marka birimleri tarafından temin edilecek olan ham içeriklerin derlenerek sosyal medyaya uygun özgün içeriklerin oluşturulmasını, Hit Entertainment Group tarafından üyenin ilgilendiği konu ile ilgili içeriğin üretilmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılır.

3.17. Üye, sosyal medya/pr ürün hizmeti hakkında kendisine yapılacak olan çalışmaların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Hit Entertainment Group’a her türlü bilgi ve veriyi sağlamakla yükümlüdür.


3.18. Üye, kaliteli içerik, doğru ve kaliteli bilgi ön koşulu adına, kendisi tarafından info@hitentertainmentgroup.org veya info@hitproduction.org adresine kullanılacak olan materyallerin (yazılar, görseller, sektörel bilgiler vb.) iletileceğini kabul eder.

3.19. Üyenin, kullanıma açtığı sosyal medya hesaplarına olası bir zarar karşısında Hit Entertainment Group’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.20. Üyeye/sanatçıya ait dijital hak ediş ödemeleri; Beş ayda bir (son ay içinde nakit olarak) ödenecektir. Hak edişlerin dönem içinde 100(yüz Amerikan doları)USD altında olması halinde ödeme yapılmayarak bir sonraki döneme devredilecektir. (Dönemler; 1-2-3.aylar 1.dönem,4-5-6.aylar 2.dönem,7-8-9.aylar 3.dönem,10-11-12.aylar 4.dönem şeklindedir)

3.21. Hit Entertainment Group, izlenme, indirilme, satın alınma, dinlenme vb. hareketlerin takibini gerçekleştirirken bir yandan da üye ve üyenin eserlerine/ürünlerine gösterilen ilgiye ilişkin olmak üzere belli zaman aralıklarında ölçümleme yapıp; yapmış olduğu ölçümleri rapor halinde üyenin kontrolünde olan üyelik paneline sunmakla yükümlüdür.

3.22. Üye, kendisine verilen şifre ile kendisine ait olan üyelik panelinden Hit Entertainment Group’un sunduğu dağıtım hizmetlerinden tercih ettiği herhangi birini satın alıp, belirttiği eser bilgileri dahilinde yayınlanmasını istediği müzik eserlerini ve bilgilerini kendi isteği ile yüklemiş olduğunu ve HİT ENTERTAİNMENT GROUP için yorumlamış, okumuş, icra etmiş bulunduğunu kabul etmiş sayılır. Üye tarafından dijital satışa sunulan eserin dijital faaliyetlerini HİT ENTERTAİNMENT GROUP yürütecektir.

3.23. Üye, işleme, yayma, tespit, çoğaltma, temsil, işaret, ses, ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarımı, senkronizasyon hakkını da içeren şekilde hiçbir süre, sayı, yer ve muhteva kısıtlaması olmaksızın yani süresiz olarak gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında (tüm dünya ülkeleri) kullanmak üzere HİT ENTERTAİNMENT GROUP-Ahmet Akınsel’e muvafakat etmiş bulunmaktadır. Bu nedenle hak devri kapsamında muvafakat ettiği bu hakların anılan şirket/kişi tarafından kullanılma zamanının, yerinin belirlenmesi ve bu eserlerin konser, kaset, cd, Tv dizisi, sinema filmi, reklam filmi, dvd, vcd, mini disk, long play, plak, video, video klip, single, karışık albüm, akustik versiyon, remiks, mp3 ve internet üzerindeki her türlü kullanım, televizyon ve radyo kanallarında reklamlarının ve isim haklarının kullanılmasına ve her türlü gsm şirketlerinde cep telefonu melodisi olarak kullanılmasına velhasıl telli telsiz, her türlü işaret, ses ve/veya görüntü taşımaya depolamaya, yaymaya ve umuma iletmeye yarayan, muvafakatname tarihinde mevcut veya ilerideki teknik olanaklarla ortaya çıkabilecek araç, gereç ve ortamlarda kullanılmasına, işlenmesine, istenilen sayıda çoğaltılmasına, temsiline, işaret, ses görüntü nakline yarayan her türlü araç ve ortamla yayımlanmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına, ödünç verilmesine Youtube, Ttnet Müzik, TheOrchard ve benzeri ticari kanallara verilmesine, satışa çıkarılmasına ya da herhangi bir şekilde ticaret konusu yapılmasına ve bu yoldan faydalanılmasına ve aynı zamanda tüm bu hakların kullanımının yasaklanmasına; devrettiği hakların tamamının ya da bir bölümünün bu şirket tarafından dilediği koşullarda üçüncü kişi veya kuruluşlara devrine, eserlerin dinlenme, satın alınma, indirilme, izlenme vb. tüm faaliyetlerden elde edilen her türlü telif hakkının HİT ENTERTAİNMENT GROUP-Ahmet Akınsel kontrolüne verileceğine, meslek birlikleri hakları saklı kalmak kaydıyla izin verir/muvafakat etmiş sayılır.

3.24. Taraflar, Hit Entertainment Group’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek

münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

4. Dijital Tebligat

Taraflar işbu sözleşmenin üyelik formunda belirtilen adreslerin, yasal tebligat adresleri olduğunu, bu mail adreslerine yapılacak dijital tebligatların, yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını, kabul ve beyan ederler.


5. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Hit Entertainment Group tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Hit Entertainment Group üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

6. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

7. Yürürlük
Üyenin üyelik kaydı yapması, yasal süreç ve diğer prosedürlerin yürütülebilmesi için HİT ENTERTAİNMENT GROUP-Ahmet Akınsel’e temsil yetkisini muvafakat etmiş olduğu, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş, üyenin belirttiği yasal tebligat adreslerine iki nüsha olarak tebligat edilmiş, karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

bottom of page